Administració

Palau Ausit LogoPalau Ausit

des de 1979
ESO, Batxillerat i Formació Professional

PROMOCIÓ 2013-2014 Promoció 2014-2015 INS Palau Ausit FP DUAL 15-16

Departament
Formació Professional DUAL

Formació professional Dual,...

... el nou model de FP actual i de futur.

 

QUIN SÓN ELS OBJECTIUS?

Amb l’objectiu de donar resposta a les necessitats del mercat laboral, la formació professional dual aposta per augmentar la col·laboració entre els centres de formació professional i les empreses, en el procés formatiu dels alumnes.

Actualment un nombre significatiu d’empreses participen en el nou model de formació professional dual, fent possible que els alumnes puguin compatibilitzar la formació als centres 
educatius amb la formació en entorns laborals reals.

Per assegurar la competitivitat de les empreses, cal disposar d’un capital humà amb les competències i habilitats personals i professionals necessàries per incorporar-se al món laboral.

Aconseguir la implantació d’aquesta modalitat de formació revertirà, sens dubte, en la millora de la productivitat i l’ocupació al nostre país.

Aprèn treballant amb la nova modalitat de formació professional dual.

1. QUÉ ÉS LA FORMACIÓ PROFESSIONAL DUAL?

La Formació Professional està canviant, s'intenta apropar al model alemany i te dos principals objectius:

 • Reduir el nombre d'atur juvenil.
 • Fer a les empreses que participin en la formació dels futurs treballadors.

Si si, ara les empreses faran de "professors" i avaluaran el treball realitzat per l'alumne durant la seva estada a l'empresa, a més tots aquells continguts que l'alumne faci a l'empresa no els haurà de realitzar a l'Institut, per tant el seu horari lectiu serà més reduït, doncs una part de la seva formació la realitzarà en l'empresa.

2. QUINS CANVIS SUPOSA EN ELS ESTUDIS DELS ALUMNES?

Els alumnes que participin en aquesta modalitat de FP DUAL tindran una reducció lectiva dintre del seu horari en l’Institut, doncs se li treu 330 hores lectives repartides entre els dos cursos, això suposa que al llarg de segon curs l’alumne haurà d’assistir a classe entre 3 i 4 hores al dia, en lloc de les 5 o 6 actuals.

Es crea un nou mòdul en el cicle formatiu de 330 hores en el que l’alumne el realitzarà i se l’avaluarà completament a l’empresa.

 
3. QUINS BENEFICIS OBTÉ L'ALUMNE?
 
Els beneficis que obtindrà l'alumne que ha cursat aquest model de FP son:
 
 • Durant la seva estada a l’empresa, que serà al llarg d’un temps comprès entre 10 i 12 mesos,  l’alumne estarà en qualitat de contractat, si, si, amb un contracte laboral perfectament remunerat i que podran ser del tipus:

Contracte de formació i aprenentatge

Beca-Salari

Contracte a temps parcial

Contracte temporal o indefinit

 • En finalitzar el cicle formatiu tindrà el títol de Tècnic superior i a més un any d’experiència laboral que li sortirà directament reflectit en el seu Informe de vida laboral.
 • Compaginar la formació al centre i en una empresa del sector amb un contracte o beca; desenvolupar el potencial professional; aprendre en situacions reals de treball; adquirir experiència professional, i millorar l’ocupabilitat.

logo EiE_trans

4. QUINS BENEFICIS OBTÉ L'EMPRESA?

L’empresa que fins ara col·laboraven amb el nostre Institut acollia alumnes en FCT (Formació en Centres de Treball), el conegut com a “pràctiques” en el que l’alumne podia estar fins a un màxim de 4 mesos durant 4 hores cada dia i que quan no hi havia jornada lectiva (festes, vacances nadal setmana santa, estiu,...) l’alumne no podia anar a l’empresa, doncs en aquest nou model l’alumne podrà anar tots els dies i fins a 8 hores quan no n´hi hagi activitat lectiva.

També disposa d’altres avantatges en ser partícip d’aquesta col·laboració en  aquest nou model de Formació Professional Dual i que podem resumir en els següents punts:

 • Es pot reduir el cost de la seguretat social del treballador fins al 100% si son empreses de menys de 250 treballadors i del 75% si son de més de 250 treballadors.
 • Pot tindre a una alumne treballant amb un baix cost salarial (Contracte de formació i aprenentatge o Beca-Salari) durant un any.
 • Podrà anar valorant d’una forma més exhaustiva els alumnes durant la seva estada a l’empresa, fet que li facilitarà tenir una cartera de futurs treballadors.
 • Estalvi en processos de selecció doncs hi ha el filtre a l’Institut i per tant només hauran de realitzar procés de selecció reduït.
 • Participar en l’adequació dels continguts curriculars per apropar la formació a les necessitats de l’empresa.
 • Recuperar el model d’aprenent garantint una formació professional que millori la qualificació i el desenvolupament personal dels joves; disposar de personal qualificat adaptat a les seves necessitats i format en el seus processos i cultura empresarial.

A més es poden acollir a altres avantatges que poden ser beneficiats els seus treballadors, com:

 • Una vegada tancada la matricula en l’Institut s’oferiran les places vacants a les empreses col·laboradores per a que puguin enviar als seus treballadors a realitzar aquesta formació.
 • Oferir als treballadors el reconeixement acadèmic de l’experiència professional, independentment de la seva titulació.
 
5. COM ES COMPATIBILITZA LA JORNADA LA BORAL AMB LA LECTIVA?
 
 
En aquest nou model, l’alumne serà considerat un treballador més de l’empresa, tindrà un contracte de 8 hores al dia, en el que aquestes es repartiran entre la jornada laboral i lectiva, per tant si la jornada lectiva és de 3 o 4  hores, la jornada laboral serà de 5 o 4 hores respectivament.
 
A diferencia del model anterior, l’alumne podrà estar a l’empresa fins a 8 hores quan no hi hagi activitat lectiva (festes, vacances nadal setmana santa, estiu,...) i entre 4 o 5 hores quan l’alumne hagi d’anar a l’institut a completar la seva formació.

 

6. COM ES FORMALITZA LA COL·LABORACIÓ ENTRE EL CENTRE I L'EMPRESA?

 

El Departament d’Ensenyament posa a disposició dels centres models de conveni de col·laboració amb empreses de diferents sectors.

Les empreses interessades a formalitzar una col·laboració es poden adreçar-se directament amb el centre.

El centre i l’empresa analitzen les oportunitats de formació i preveuen l’organització de l’estada a l’empresa i les activitats formatives que realitzaran els alumnes atenent als objectius generals i les competències professionals del cicle formatiu. Aquests acords entre el titular del centre i l’empresa es recullen en un conveni.

 

7. COM S'ESTRUCTURA EN L'EMPRESA?
 
 
L’alumne rep part de la formació en el centre de formació professional. L’altra part l’obté mitjançant les activitats formatives i productives en l’empresa. La flexibilitat organitzativa de la formació professional permet acordar, mitjançant un conveni entre el centre i l’empresa, aquesta distribució de la formació.

Centre i empresa designen els tutors que fan el seguiment dels alumnes aprenents, i que coordinen i avaluen les activitats que realitzen en cadascun dels dos àmbits.

Per a cada alumne s’acorden les activitats formatives a desenvolupar en l’empresa per completar la seva qualificació, així com l’horari i el calendari.

El personal de l’empresa que tingui assignat alumnes podrà rebre formació d’orientació pedagògica per part dels professors de l'institut.

 
8. QUINS CICLES FORMATIUS OFERTEM EN FP DUAL?

 

logo EiE_trans

Cicle Formatiu Grau Superior

Administració i finances

Administració i gestió                                         (+info)

logo EiE_trans

Cicle Formatiu Grau Superior

Automatització i robòtica industrial

Electricitat i electrònica                                      (+info)

logo EiE_trans

Cicle Formatiu Grau Superior

Automoció

Transport i manteniment de vehicles                    (+info)

logo EiE_trans

Cicle Formatiu Grau Superior

Mecatrònica industrial

Instal·lació i manteniment                                   (+info)

 

Més informació:

Web Departament Educació.

Notícies

Arxiu

Agenda

Arxiu

Palau Ausit Logo