Administració

Palau Ausit LogoPalau Ausit

des de 1979
ESO, Batxillerat i Formació Professional

Departament
Pautes d’ús dels dispositius mòbils al centre

Ús responsable dels dispositius mòbils al centre

L’ús dels dispositius mòbils al centre s’ha de dur a terme tenint en compte tres principis:

  • La responsabilitat: un bon ús s’ha de fonamentar en aquest valor perquè realment tingui un valor pedagògic i no merament coercitiu o impositiu. L’alumne/a és, en últim terme, el qui decideix com i quan utilitza el mòbil i quines conseqüències té aquesta elecció.
  • El respecte per l’entorn i els altres: s’ha d’afavorir en tot moment que es faci un ús respectuós pel que fa a l’ambient de treball i vetllar per no vulnerar el dret a la intimitat de les persones.

Seguint aquests principis, s’acorden les següents normes:

El mòbil sempre ha d’estar en silenci.

  • Al centre el telèfon mòbil s’ha de dur guardat durant les classes i activitats acadèmiques i sempre que no s’hagi de fer servir.
  • L’alumne ha de vetllar per la integritat del seu telèfon mòbil. El centre no es fa responsable de les avaries, trencament, pèrdues, furts o robatoris dels telèfons mòbils dels alumnes.
  • Els alumnes no poden realitzar trucades. Excepcionalment, per causa molt justificada, el professor podrà autoritzar que l’alumne faci una trucada.
  • En cap cas es poden fer fotografies, vídeos o enregistraments de so dels companys o del professorat, sense un consentiment previ o per indicació d'alguna activitat acadèmica. Aquesta norma passa per damunt de qualsevol codi, ja que vulnera el dret a la intimitat de les persones. L’incompliment d’aquesta norma suposarà una falta greu de disciplina. Si, a més, es detecta que l’alumne fa difusió de les fotografies es procedirà a l'obertura d'un expedient i, si procedeix, es farà la denuncia corresponent.
  • Només es pot escoltar música amb el mòbil o qualsevol altre dispositiu de reproducció de música a les estones de pati o per indicació d'alguna activitat acadèmica.

En cas d’incompliment de la normativa:

  • El centre (prefectura) retindrà el telèfon mòbil. Es retornarà a l’alumne quan acabi la jornada.
  • En cas de reincidència, serà retornat als pares i serà sancionat amb una falta greu.

Codis identificatius de l’ús dels dispositius mòbils

Codis identificatius de l’ús dels dispositius mòbils

*    

Només es pot utilitzar el mòbil amb l’autorització del professorat i sempre per a usos acadèmics.

Aquest codi es provisional i estarà activat el temps que duri l’activitat programada pel professorat.

Llocs: aules, laboratoris, tallers, consergeria, secretaria.

*

Es pot utilitzar sempre i quan es faci de manera respectuosa.

En cap d’aquests casos poden suposar que l'alumnat arribi tard a l'aula o que el professorat l'hagi d'avisar per entrar.

Llocs: pati, entrades i sortides de l’institut, sala d’alumnes.

*

Estrictament prohibit

Llocs: aules, laboratoris, tallers, passadissos.

Especialment prohibit en la realització d’exàmens

*

En les sortides es pot utilitzar el mòbil, sempre que no interfereixi amb les activitats que es realitzen.

 

Notícies

Arxiu

Agenda

Arxiu

Palau Ausit Logo