Administració

Palau Ausit LogoPalau Ausit

des de 1979
ESO, Batxillerat i Formació Professional

Ensenyament Secundari Obligatori (ESO)

Els estudis d'Ensenyament Secundari Obligatori (ESO) es distribueixen al llarg de quatre cursos lectius. Com el seu nom indica, aquesta etapa educativa que continua l'educació primària té caràcter obligatori, i l'han de cursar tots els alumnes dels 12 als 16 anys d'edat.

Disseny curricular

El currículum d'ESO consta d'una sèrie de Crèdits Comuns o assignatures que tots els alumnes han de cursar. La part no comuna del currículum la formen els Crèdits Variables, de lliure elecció, els quals poden ser d'iniciació (completen certes àrees del currículum) o bé d'ampliació o reforç.

A cada nivell, a més, l'alumne ha de cursar un Crèdit de Síntesi de caràcter interdisciplinari. El nostre disseny curricular equilibra la formació científica-tècnica i la humanística, potenciant especialment valors com el respecte als altres, la disciplina i l'esforç personal.

Mitjans i instal·lacions

Les modernes instal·lacions de què disposa l'IES Palau Ausit (aules d'informàtica, laboratoris de física i química i de ciències naturals, biblioteca, aules de dibuix i de música, gimnàs, laboratori d'idiomes) faciliten l'aprenentatge actiu i la realització dels aspectes pràctics del currículum.

Atenció a la diversitat

El Departament d'atenció a la diversitat imparteix crèdits de procediments bàsics per als alumnes amb necessitats especials i en fa un seguiment exhaustiu. L'acció tutorial i les tutories individualitzades són altres elements que possibiliten un seguiment personalitzat de l'alumne. El centre disposa a més d'una Aula d'acollida per a estudiants procedents d'altres països.

Ràtios

Val a dir que, en general, les bones ràtios del nostre institut, que milloren encara més amb la formació d'agrupaments flexibles i de desdoblaments en les àrees instrumentals, faciliten en gran mesura la interacció professor-alumne i l'assoliment dels aprenentatges.

Continuïtat en el centre

Un cop completats els estudis d'ESO, els alumnes poden accedir al Batxillerat o als Cicles Formatius de Grau Superior si han obtingut el títol de Graduat d'ESO, o, si no l'han obtingut, als Cicles Formatius de Grau Mitjà a través d'una prova d'accés. El nostre centre disposa a més d'una Casa d'Oficis com a via alternativa per a preparar als alumnes per al seu ingrés al món laboral.

Palau Ausit Logo